ارزش ها

شرکت تجارت الکترونیک فائز، همواره برحفظ ارزشها و معیارهای کاری معتقد است. این شرکت دارای منشور اخلاقی است که در کل سازمان، توسط مدیران ارشد، حفظ و به همه کارکنان و شرکای تجاری نیز اعلام می گردد. این ارزشها به قرار زیر است :


         احترام و پذیرش قطعی و حتمی قوانین ساری و جاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

         قائل بودن و برتابیدن اصول و قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی تجارت و کار

         احترام و ارزش گذاری به همه همکاران و رقبا

         احترام به مشتری و قائل به حق مشتری و کارفرما

        تلاش در جهت حفظ و نگهداری شراکای تجاری و سعی در افزودن به شرکا به لحاظ کمی و کیفی

         ارزش و انصاف در برابر کارکنان، کارمندان و پرسنل داخلی در هر رده و سمت

         ارائه بهترین خدمات و بالاترین کیفیت به مشتری بر اساس همه قابلیتها و استعدادهای سازمان

        همیاری در توسعه بنگاه های اقتصادی مبتنی بر تولید نرم افزارهای توسعه یافته.

        فعالیت اقتصادی در جهت کسب منفعت برای بهره گیری سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان

        حمایت و هدایت جوانان در جهتی مطلوب بر اساس ایجاد فرصت های شغلی مناسب.

        مدیریت توانایی ها و استعداد های متخصصان و بهره گیری از پتانسیل ها ایجاد شده در راستای توسعه مجموعه.

         نشر و توسعه محصولات و خدمات در بازارهای بین المللی.