معرفی فعالیت ها

دولت الکترونیک ، یکی از شاخه های اصلی فعالیت شرکت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. این شرکت سعی دارد با ارائه راه کارهای نوین و استفاده از پتانسیل موجود در کشور ، معضلات حاصل از نبود و کمبود فناوری را در صنعت ، بانکداری،آموزش و سایر ساختارها و سازمانها مرتفع نماید. قابلیتهای این شرکت در زمینه های زیر دسته بندی می شود:


     خدمات مشاوره ای و نظارتی در زمینه پروژه های مبتنی بر فناوری اطلاعات
     خدمات مشاوره ای و حرفه ای مدیریتی در سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
     خدمات سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه و امنیت
     خدمات آموزشی اعم از تولید ساختار ، محتوا و اجرا
     خدمات پشتیبانی فنی و عملیاتی
     تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرح ریز فعالیت ها

     معماری سازمانی
        . مدل سازی فرآیند کسب و کار فعلی سازمان
        . مدل سازی و ارائه فرآیندهای بهینه سازمان با استفاده از توانمندیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
        . ارائه مدلهای کاربری ، پایه و مفهومی سازمان برای تعالی و رهبری خدمات
        . ارائه سبک و راهکار اجرایی برای طی گذار از مدل فعلی به بهینه
     مشاوره و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
     برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت پروژه براساس استاندارد های معتبر جهانی ، سفارشی شده بر اساس ساختار پروژه ای در ایران
     طراحی ، پیاده سازی و اجرای سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
        . سامانه های هوشمند پرداخت الکترونیک
        . سامانه های مبتنی بر کارت های هوشمند تماسی و غیر تماسی
        . سامانه های مبتنی بر وب و اطلاع رسانی
     مدیریت منابع انسانی (HRM and EHRM)
     مدیریت دانش و سرآمد محوری در سازمان (Knowledge management)