سامانه های مبتنی بر تکنولوژی RFID

امروزه ضرورت شناسايي خودکار عناصر و جمع آوري داده مرتبط به آنان بدون نياز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسياري از عرصه هاي صنعتي ، علمي ، خدماتي و اجتماعي احساس مي شود . در پاسخ به اين نياز تاکنون فناوري هاي متعددي طراحي و پياده سازي شده است . به مجموعه اي از فناوري ها که از آنان براي شناسايي اشياء ، انسان و حيوانات توسط ماشين استفاده مي گردد ، شناسايي خودکار و يا به اختصار Auto ID گفته مي شود . هدف اکثر سيستم هاي شناسايي خودکار ، افزايش کارآيي ، کاهش خطاء ورود اطلاعات و آزاد سازي زمان کارکنان براي انجام کارهاي مهمتر نظير سرويس دهي بهتر به مشتريان است . مجموعه اي از فناوري ها که در آنان براي شناسايي خودکار افراد و اشياء از امواج راديويي استفاده مي گردد، RFID  گفته مي شود که تلفيق تراشه و آنتن ، تگ RFID و يا فرستنده خودکار RFID است. (radio frequency identification)