سامانه مدیریت خدمات مالی و نظارتی

از مهمترین دغدغه های سازمان ها و نهاد های مالی ، به روز نگه داشتن اطلاعات مربوط به سهامداران ، تسهیل در فرایند های اجرایی میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سهامداران آنها است که در این سامانه به بهترین نحو ممکن به رفع این مشکل رسیدگی شده است.