سامانه تخصصی مدیریت منابع انسانی

 

Human Resource Management HRM  

 

مناسب برای

·        کلیه شرکتها، سازمانها و ...

 

قابلیتهای عمومی

·        سنجش و ارزیابی کار و زمان

·        نطارت بر نحوه عملکرد پرسنل

·        بالارفتن سرعت تعاملات در سیستم

·        دلگرمی و انگیزه فعالیت پرسنل

·        مدیریت ساختاری و بالابردن بهره وری

 

منافع جنبی

·        ایجاد پایگاه داده از خدمات، منابع و سازمان

·        افزایش چابکی سیستم اجرایی

·        افزایش توان نظارت و توان مدیریتی