سامانه تخصصی طب صنعتی

 

 

 

Industrial Medicine System (IMS)

 

 

مناسب برای

·        کلیه شرکتها، سازمانها، مرکز درمانی و ارائه دهنده خدمات سلامت ...

 

قابلیتهای عمومی

·        سنجش و ارزیابی اطلاعات پایه سلامت

·        نظارت بر بهداشت کار و سلامت

·        بالارفتن سرعت در مدیریت خدمات درمان

·        دلگرمی و انگیزه فعالیت پرسنل

·        مدیریت ارائه خدمات لازم و کافی در درمان

·        مدیریت خدمات درمانی

·        ایجاد پایگاه اطلاعاتی سلامت پرسنل

·        پیگیری روند درمان و فرآیندهای اجرایی سلامت پرسنل

 

منافع جنبی

·        ایجاد پایگاه داده از خدمات و اطلاعات پایه سلامت

·        افزایش چابکی سیستم اجرایی خدمات درمان

·        افزایش توان نظارتی

·        پیشگیری و پایش سلامت

·        افزایش بهروری