سامانه مدیریت سرجمع داری اموال

 

مناسب برای

·        کلیه سازمانهایی که نیازمند مدیریت اموال و دارایی هستند

·        ساختارهای جدید تاسیس

·        انبارهای کوچک

·        ساختارهایی که دارای اموال با چرخه حیات متفات هستند

 

قابلیتهای عمومی

·        اطلاعات پایه شامل کالا، خصیصه کالا، انتصاب خصیصه به کالا، حوزه، اشخاص، سازمان

·        مدیریت کاربران شامل تعریف کاربران، تعریف نقشها، تعیین حق دسترسی، تعیین حوزه کاربران

·        تعریف و تبیین استاندارد کدینگ

·        ثبت و اعمال فرآیندها شامل

o       فرآیند ثبت تجهیزات

o       فرآیند ثبت بارکد دستگاهها

o       فرآیند ثبت قطعات برای دستگاهها

o       فرآیند ثبت برچسب

o       فرآیند ابطال برچسب

o       فرآیند صدور برچسب المثنی

·        ارائه گزارشات مرتبط

 

منافع جنبی

·        مدیریت چرخه حیات اموال

·        مدیریت موجودی

·        مدیریت استهلاک کالا

·        مدیریت دارایی