پلمپ الکترونیک

با توجه به اینکه یکی از مهمترین بخشهای سازمان که در کلیه فرآیندها درگیر می باشد، بخش اداری و مهمتر از همه کنترلهای نظارتی سازمان می باشد، لازم است تا سیستمی بوجود آید که با کنترل عملکرد این بخش از سازمان و بررسی عملکرد کلی و جزیی فعالیتهای آنها، سازمان را بسوی هدایت و کنترل جهت بهره وری بیشتر و نهایتا بازدهی مناسب سوق دهد.

برخی نیازمندیهای قابل ذکر در این واحد سازمانی که برای در هر سازمانی مورد توجه است، بشرح زیر می باشد.


·        ثبت در زمان بارگیری

·        ثبت وقایع در حین بارگیری

·        ثبت و ضبط سوابق بر اساس اطلاعات موجود

·        کنترل زمان مجاز انجام هر فعالیت

·        بررسی ورود و خروج به درگاههای مختلف

·        کنترل زمان حمل و نقل

·        امکان مانیتور کردن فعالیتهای


بدیهی است موارد مذکور از جمله عوامل تعیین کننده نظارت و کنترل در سازمان بوده و در صورت تمایل سازمان جهت پیاده سازی این سیستم، امکان مدل کردن آن بر روی واحدهای دیگر نیز وجود خواهد داشت.


1.       راهکار کلی

می بایست سامانه ای ایجاد گردد تا کنترل فعالیت بارگیری و روند پلمپ در سازمان، مکانیزه شده و کلیه اطلاعات بصورت خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی ثبت شود تا داده های مورد نیاز جهت سایر محاسبات کنترلی بدست آید.

بدیهی است حضور کارشناسان مجرب سازمان در این طرح موجب ارتقاء سطح کیفی طراحی گشته و نهایتا نتایج بدست آمده تطابق بیشتری با نیازهای اعلام شده خواهد داشت.

در این راستا طرح کلی مورد نظر بشرح زیر می باشد.

ایجاد سامانه ای هوشمند که از لحظه بارگیری تا تخلیه، کلیه فعالیتهای وی را تحت کنترل قرار داده و با برقراری ارتباط با سایر سامانه اداری سازمان داده های مورد نیاز را ثبت، بررسی و کنترل نماید.

برای رسیدن به اهداف فوق الذکر از فناوری RFID استفاده خواهد شد. بر این اساس برای هر واحد حمل کننده و یا بسته کالای حمل شونده یک تراشه RFID در نظر گرفته خواهد شد و در هر محل ورود و خروج از واحد و ساختمان، دریافت کننده های مورد نیاز نصب خواهد شد.