Track Master-GPS

با گسترش تکنولوژی های مکانیابی ماهواره ای به ویژه GPS( سیستم موقعیت یاب جهانی ) در سالهای اخیر به استفاده از این تکنولوژی در سیستم های رهگیری خودروها توجه بیشتری شده، GPS باعث به صرفه و قابل اعتماد شدن برنامه های مکانیابی زمینی شده است.

 

 دریافت کننده های GPS اطلاعات را از ماهواره های در حال گردش به دور زمین دریافت می کنند. آنها موقعیت، سرعت و زمان کاربران را برای ناوگانهای حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی را بدست می آورند.

 

 البته بیشتر سیستمهای مکانیکی موجود ایزوله بوده و اطلاعات آنها تنها به برنامه های خاصی فرستاده می شود.

 

 ماژول Track Master- GPS اطلاعات مکانیابی هر شیء به پایگاه داده و موتور انتقال در زمان واقعی( (Track Master وارد ساخته و اطلاعات دریافتی را در تاریخچه ی محلی شیء وارد می سازد.

 با این روش می توان هر شیء را در داخل سازمان یا هر نقطه ی دیگر دنیا و حتی هنگامی که شیء مسیر مشخص شده را ترک می کند و به مکانی نامشخص میرود، رهگیری کرد. Track Master تاریخچه ی کامل هر شی تگ گذاری شده را هر جای دنیا نگهداری می کند و همزمان اطلاعات دقیق را در زمان واقعی در شیء می نویسد.

  

TM-GPS ایده آل است برای:

    -  رهگیری ناوگان 

    -  رهگیری کانتینر

    -  رهگیری اموال

    -  انبارداری

    -  مدیریت اموال

    -  مدیریت اجاره خودرو

    -  بنادر