Track Master- مدیریت اموال

اموال هوشمند یک سیستم کامل برای ردیابی، موجودی گیری، کنترل و مدیریت مواد و تجهیزات از ساده ترین کار یعنی نگهداری اطلاعات تا پیچیده ترین آن که کنترل و جابجایی اموال و مواد و تجهیزات می باشد را به عهده دارد. نوع، سایز، تعداد برای این سیستم تفاوتی ندارد. و این سیستم با بهره گیری از پیشرفته ترین سیستم های شناسایی (RFID) کنترل تمامی اموال را از زمان خرید، جایگیری در انبار و سازمان تا چگونگی استفاده و نگهداری و تعمیرات و نهایتا تعویض یا اسقاط آن ها را برعهده دارد.

با استفاده از این سیستم سازمان ها و شرکت ها بهره های زیر را خواهند برد:

  - کاهش زمان ورود اطلاعات

  - کاهش کاغذ بازی

  - شناسایی کامل اموال و تجهیزات

  - تهیه اطلاعات در موقع نیاز

  - بررسی سابقه اموال و تجهیزات

  - کنترل جابجایی اموال و تجهیزات

کاربردها:

  - کلیه سازمانها و شرکتهای دارای اموال و تجهیزات

  - شرکت های مهندسی جهت کنترل اموال و تجهیزات پروژه ها

  - فروشگاه های کوچک جهت کنترل اموالشان

  - جواهر فروشی ها

  - کارگاه ها

  - شرکت های اجاره تجهیزات

  - کارخانجات اتومبیل