زیر سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد


با استفاده از امکانات زیر سیستم‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد چرخه کامل گردش فرآیند های مربوط به پرسنلی و انجام محاسبات هرگونه پرداخت به پرسنل را پس از استخدام پرسنل می‌توانید انجام دهید. تکمیل و نگهداری پرونده کامل پرسنل بصورت الکترونیک، محاسبه، پرداخت و صدور سند مساعده و عیدی، تعریف انواع اضافات و کسورات اقساطی، دایمی و غیر مستمر، تهیه دیسکت یا CD و گزارشات استاندارد برای سایر سازمان‌ها نظیر سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، تهیه خروجی جهت پرداخت مساعده، عیدی یا حقوق با فرمت ارائه شده توسط تمامی بانک های مربوطه، و امکان وارد نمودن کارکرد ها از دستگاه های رابج حضور و غیاب از جمله امکانات عمومی سیستم های می‌باشند.

 

ویژگی های شاخص

 

o       محاسبات معوقه: امکان اجرای محاسبه معوقه حقوق به شکلی بسیار دقیق در سیستم گنجانده شده است. هر پرسنل میتواند چندین حکم حقوقی برای طول یک ماه داشته باشد و هر حکم در زمان تعیین شده آن حکم نافذ خواهد بود.

 

o       سرعت فوق العاده اجرای محاسبات برای تعداد زیاد کارمندان: یکی از دغدغه های واحد های مالی و اداری هنگام اجرای محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد، طول زمان طی شده برای انجام محاسبات است. این دغدغه با توجه به نیاز مقطعی جهت برگشت و اجرای مجدد محاسبات به خصوص در ماه های ابتدایی استقرار سیستم دو چندان می‌گردد. ساختار های اطلاعاتی طراحی شده در سیستم حقوق و دستمزد همگامان به گونه ایست که در آزمایشات انجام شده، امکان انجام محاسبات برای 18000 پرسنل در 10-15 دقیقه حتی در ماه های انتهایی سال و با وجود انجام محاسبات معوقه وجود دارد. بدین معنی که افزایش زمان مورد نیاز برای انجام محاسبات با افزایش تعداد پرسنل خطی نمی‌باشد. این سرعت در مقایسه با سایر رقبای موجود در بازار کشور غیر قابل قیاس می‌باشد.