زیر سیستم برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده


o       امکان تعریف استاندارد مصرف محصولات و نیم ساخته به تفکیک مواد، دستمزد و سربار (BOM)

o       معرفي ظرفيتها و نيروي انساني توليد محصولات

o       ثبت گزارش توليد، سفارش خريد(تامين) مواد و برنامه تولید

o       طبقه بندي مراكز هزينه توليدي ، خدماتي ، اداري ، فروش

o       محاسبه قیمت تمام شده استاندارد، با روش جذبی، در دوره های تعریف شده و در مراحل تولید.

o       دریافت هزینه های مستقیم از سایر زیر سیستم های مربوطه

o       ثبت هزینه های غیر مستقیم مراکز هزینه از جمله دوایر تولیدی طی فرآیند تسهیم در دوره های هزینه یابی

o       تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير مستقیم با تعیین درصد گرایش هزینه ها

o       تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير (غير مستقيم) با استفاده از مبانی تسهیم و ثابت، متغیر یا دوگانه بودن این مبانی

o       محاسبه مقدار سربار و دستمزد جذب شده به محصولات بر اساس روش مقدار استاندارد براي توليد واقعي

o       محسابه میزان دستمزد و سربار جذب شده هر مرکز و گزارش دستمزد و سربار جذب نشده مرکز

o       گزارش کاربرگ بهای تمام شده هر محصول در مراحل مختلف تولید

o       گزارش یادداشت بهای تمام شده محصولات بطور خودکار و انواع گزارشات جهت اثبات گردشهای یادداشت بهای تمام شده

o       گزارش آنالیز تسهیم هزینه ها

             گزارش دستمزد و سربار جذب شده به تک تک تولیدات در مراکز تولیدی