سامانه های هوشمند

 

 

 

 

 

  • طراحی، تعریف و مدیریت یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با افتتاح حساب، صدور کارت، مدیریت چرخه حیات کارت و ...
  • طراحی، تعریف و مدیریت یکپارچه حسابهای بانکی و صدور اسناد مرتبط نظیر دفترچه حساب بانکی، چک الکترونیک و ...
  • مدیریت تراکنشهای مالی و غیر مالی اعم از Online   و Offline
  • مدیریت تسهیلات بانکی نظیر وام، اوراق سرمایه گذاری و ...
  • مدیریت ارتباط با سایر نهادهای مالی، موسسات و بانکها