مدیریت خدمات کارت

 ابطال کارت ( Master Block )

 بستن موقت کارت

غیر فعال کردن یک، گروه یا پکیج خدمت ( از شعبه، POS و ... )

 اضافه کردن یک، گروه یا پکیج خدمت ( از شعبه، POS و ....)

صدور کارت المثنی