مشاهده اطلاعات - با تعریف سطوح دسترسی

       مشاهده اطلاعات از روز کارت

       مشاهده اطلاعات از پایگاه داده

       مغایرت یابی