,ویرایش اطلاعات ( با تعریف سطوح دسترسی )

 

 

 

       مشاهده اطلاعات از روز کارت

       مشاهده اطلاعات از پایگاه داده

       مغایرت یابی و رفع مغایرتها