امنیت و رمز

 

تغییر رمز دوم کارت

اصلاح کارتهای قفل شده ( Unchain PIN)  

                        ابطال، تعریف و مدیریت رمز یکباره

 

تغییر رمز کارت