مدیریت SAM ) Security Access Module )

       تولید

       ابطال

       صدور المثنی

       مدیریت کلید

         تعریف POS ها و سایر درگاههای مجاز به فعالیت در سامانه

         تولید بسته به روز رسانی متناسب با استاندارد های TMS برای به روز رساندن نرم افزارهای POS  و سایر ترمینال های وابسته

         تولید و به روز رسانی Hotlist ( اعم از لیست سیاه، خاکستری و سفید )

         تولید و به روز رسانی بسته به روز رسانی سایر درگاهها از طریق ارتباط با POS

                        مدیریت بازخوردها و دریافت گزارشات نحوه به روز رسانی درگاه ها