مدیریت ذی نفعان

تخصیص فعالیت و عملکرد به ذی نفعان

تخصیص فعالیت و عملکرد به ذی نفعان

تخصیص نقش و سطح دسترس

تخصیص رمز و نوع دسترسی

گروه بندی، رتبه بندی و کلاس ذی نفع

 تعریف اطلاعات پایه

حذف، بستن، فعال کردن مجدد، صدور در بازه زمانی خاص، صدور بر اساس تعداد ورود، اصلاح، ویرایش و اضافه نمودن اطلاعات و ذی نفع