سایر خدمات

         سیاست گذاری و تعریف روال، تعداد و نحوه صدور کارت المثنی

         سیاست گذاری و تعریف روال و فرآیندهای مرتبط با سطوح دسترسی به SAM و تولیدSAM 

         سیاستگذاری سقف و تعریف نحوه دریافت، پرداخت، خرید، انتقال و ...

         مدیریت و تعریف وثایق، ضمانت نامه ها، تهاتر و ...

         مدیریت تولید و صدور کارتهای پدر و ارتباط تعدادی، تراکنشی و فعالیتی با کارتهای فرزند

         مدیریت تعریف سیاستگذاری خدمات خاص