کارت هوشمند ورزش

در این طرح با استفاده از کارت هوشمند و ارتباط نرم افزار آن با نرم افزارهای جانبی موجود در اماکن ورزشی،کلیه امور مربوط به ورزشکار اعم از ارائه خدمات و تسهیلات از جانب فدراسیون و مراکز ذی ربط، سوابق ورزشی ورزشکاران ، افتخارات و توبیخات ورزشی ، بیمه و... از شروع فعالیت ورزشی آنها تا پایان دوره ورزشی آنان (دوران قهرمانی ،مربیگری و پیشکسوتان)را به مطلوب ترین نحو ممکن قابل انجام می نماید.