کارت هوشمند شهروندی

 

 

 

 

یکی از مهمترین وظایف مدیران در سطح کشور ، فراهم کردن امکانات مطلوب زندگی بین اقشار گوناگون اجتماع است. به همین منظور کارت هوشمند شهروندی راه حلی مناسب جهت نیل به این هدف می باشد. از مهمترین مزایای این کارت هوشمند، تشخیص هویت شهروندان، امنیت محاطی و محیطی آنها، استفاده بهینه از خدمات شهری، امکان دریافت تخفیف از فروشگاه ها و مراکز ارائه خدمات شهری و ... می باشد.