خدمات

پیاده سازی و پشتیبانی سیستم جامع بانکی (Core Banking System)
پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار مدیریت کارت (Card Management System) 
پشتیبانی سخت افزار پایانه های فروش 
پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار بانکداری الکترونیک (e-banking)
شخصی سازی کارتهای مغناطیسی و هوشمند
طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی سیستمهای مبتنی بر کارتهای هوشمند
پیاده سازی و پشتیبانی سیستم رسید الکترونیکی (e-voucher) 
پیاده سازی و پشتیبانی سیستم بانکداری و پرداخت با موبایل  (Mobile Payment Banking) 
طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار های دولت الکترونیک